Twój koszyk jest pusty ...
» Regulamin

Producenci

Kontakt

 • DBSOFT PHU
  Białoruska 15, 54-425 Wrocław
  NIP: 894-002-05-57
  REGON: 930521791
  Rejestracja: Prezydent Wrocławia, rejestr działalności gospodarczej, numer wpisu 40344
  NIP: 894-002-05-57
 • E-mail:sklep@akcesoriapc.pl
 • Telefon71 3575502 TP
  601 655 810 (Plus GSM)
  509 342 200 Play
 • Gadu Gadu46220099
  3402620
 • Godziny działania sklepu11:00-16:00 biuro, telefony, email, GG

Akceptowane płatności

alt

Koszty wysyłki


Regulamin

Sklep internetowy, działający pod adresem www.akcesoriaPC.pl, prowadzony ...

Sklep internetowy, działający pod adresem www.akcesoriaPC.pl, prowadzony jest przez firmę  dbsoft PHU, NIP 894-002-05-57, REGON  930521791, z siedzibą we Wrocławiu ul. Białoruska 15, wpisaną do rejestru działalności gospodarczej Urzędu Miejskiego we Wrocławiu pod numerem 40344.

CENY
Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym www.akcesoriaPC.pl są podane polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT (cena brutto).

ZAMÓWIENIA
 1. Sklep internetowy www.akcesoriaPC.pl umożliwia składanie zamówień oferowanych towarów i zawierania umów sprzedaży na odległość, a także dokonywanie składania zamówienia z odbiorem osobistym zwanej dalej rezerwacją towarów.
 2. Zamówienia są realizowane w kolejności ich składania.
 3. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
 4. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji emailowej o wysłaniu zamówienia (wysyłka za pobraniem). W przypadku gdy została wybrana opcję płatności przedpłata lub płatność elektroniczna za moment zawarcia umowy uważa się dokonanie data wpływu płatności na wskazane przez sprzedawcę konto. W przypadku dokonania rezerwacji towaru moment zawarcia umowy następuje  po zapoznaniu się przez klienta z przedmiotem zakupu oraz osobistej akceptacji.
DOSTAWA
 1. Towary zamówione w sklepie internetowym www.akcesoriaPC.pl  dostarczane są  za pośrednictwem jednego z przewoźników wybranych w trakcie składania zamówienia.
 2. Czas realizacji dostawy obejmuje: czas realizacji zamówienia (w tym kompletowanie towaru, oczekiwanie na płatność, przygotowanie dokumentów sprzedaży, spakowanie przesyłki), czas dostawy (uzależniony od wybranego przewoźnika i formy dostawy).
 3. Jeżeli nie ustalono inaczej, sprzedawca wydaje towar nie później niż 7 dni od daty złożenia zamówienia.
 4. Do każdego zamówienia domyślnie wystawiany jest dowód sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego albo faktura VAT (jeżeli w trakcie zamawiania zostaną podane kompletne dane umożliwiające jej wystawienie). W przypadku braku dowodu sprzedaży należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braku.
 5. Po otrzymaniu przesyłki klient powinien sprawdzić stan opakowania przesyłki oraz jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń lub niezgodności zawartości przesyłki klient powinien dokonać wszelkich niezbędnych czynności pozwalających na ustalenie odpowiedzialności przewoźnika za stwierdzone uszkodzenia lub niezgodności zawartości w przesyłce. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki zalecamy sporządzenie protokołu szkody w obecności przedstawiciela przewoźnika.
FORMY PŁATNOŚCI
Płatność za zamówione towary może być dokonywana przez klienta:
 1. Przy wydaniu towaru:
  1. Gotówką przy odbiorze własnym w siedzibie firmy lub w innym uzgodnionym miejscu
  2. Gotówką przy odbiorze od przewoźnika (przesyłka za pobraniem)
 2. Przed wydaniem towaru:
  1. Przelewem na wskazany rachunek bankowy
  2. Z wykorzystaniem płatności elektronicznych dostępnych w momencie składania zamówienia.
 3. W innej ustalonej formie zaakceptowanej przez sprzedawcę i kupującego.
ZWROTY TOWARÓW PRZEZ KONSUMENTA
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. Ustaw nr 827 z 2014). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy.
 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
  2. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 4. Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.
 5. Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. Sprzedawca nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. Ustaw nr 827 z 2014), w tym w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwięk owe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  6. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
GWARANCJA
 1.  Dowód zakupu towaru wydany przez Sprzedawcę jest podstawą gwarancji oraz powinien być  załączony do reklamacji towaru.
 2. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na sprawne działanie  towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące, chyba że jest to inaczej zaznaczone na karcie towaru w sklepie internetowym. Gwarancja jest ograniczona do terytorium Polski.
 3. Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w przypadku wystąpienia następujących zdarzeń:
  1. po upływie okresu Gwarancji
  2. w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż Sprzedawca
  3.  w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami Sprzedawcy lub producenta towaru
  4. w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami Sprzedawcy lub producenta towaru
  5. w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek urazu mechanicznego, zwarciem instalacji elektrycznej
  6. w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru albo  zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację  towaru.
 4. Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Serwis Sprzedawcy, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. Sprzedawca rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku konieczności wysłania wadliwego towaru lub jego części do specjalistycznych serwisów okres rozpatrzenia zgłoszenia gwarancyjnego może być wydłużony do 28 dni roboczych.
 5. Sposób dostarczenia sprzętu do naprawy gwarancyjnej:
  1. Konsument jest zobowiązany wysłać sprzęt do Sprzedawcy  na swój koszt z możliwością odzyskania poniesionego kosztu w przypadku potwierdzenia zasadności roszczenia gwarancyjnego. Sprzedawca nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  2. pozostali klienci wysyłają sprzęt na własny koszt.
 6. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, Sprzedawca stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej Gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez Sprzedawcę kosztów.
 7. Sprzedawca nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.
 8. Wadliwy towar Klient powinien dostarczyć Sprzedawcy w oryginalnym, fabrycznym, opakowaniu, w którym towar został odebrany przez Klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi, w szczególności dokumentacją, sterownikami, kablami. Wadliwy towar Klient może do starczyć w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu.
 9. Klient zobowiązany jest dokonać archiwizacji danych znajdujących się na nośniku. Wyłączną odpowiedzialność za dane znajdujące się nanośniku ponosi Klient. W przypadku, gdy Klient dostarcza wraz z wadliwym towarem dodatkowe akcesoria, nośniki, oprogramowanie zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej informacji o tym fakcie. Wyłączną odpowiedzialność za utratę wskazanych powyżej elementów ponosi Klient.
 10. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru konsumpcyjnego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 11. Adres dostawy przesyłek z reklamacjami: DBSOFT (SERWIS), ul. Białoruska 15, 54-425 Wrocław.
PROCEDURA REKLAMACJI
 1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sprzedawca. Zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada towaru istniała w chwili jego wydania.
 2. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego wskazane jest wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacyjnego i dołączenie do przesyłki z reklamowanym towarem.
 3. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępcze go, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
 4. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Wskazane jest dołączenie do towaru szczegółowego opisu występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień. Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym Sprzedawcy i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta.
 5. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (w przypadku faktury wystarczy jej kserokopia)  i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta). W przypadku ich braku Sprzedawca rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż towaru zostanie potwierdzona przez Sprzedawcę.
 6. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, Sprzedawca uprawniony jest do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W kontaktach z klientem, Sprzedawca korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość w tym e-mail, telefon.
 2. Sprzedawca ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
 3. Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz. Ustaw nr 4 z 2001 r. ze zm.).
 4. W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 5. Sprzedawca nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną w rozumieniu art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. Ustaw nr 827 z 2014).
 6.  Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.akcesoriaPC.pl.
 7. Regulamin Sklepu Internetowego www.akcesoriaPC.pl nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. Ustaw nr 16 z 1964 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. Ustaw nr 827 z 2014).
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia [1]
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. [3]
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. [4]
[5]
[6]
Instrukcja wypełniania:
[1] Proszę wpisać jeden z następujących fragmentów tekstu w cudzysłowie:
w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: „zawarcia umowy.”
w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): „w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”
w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: „w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.”
w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: „w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.”
w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: „w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.”.
[2] Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.
[3] Jeżeli umożliwiają Państwo konsumentowi wypełnienie i przesłanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na Państwa stronie internetowej, proszę wpisać, co następuje: „Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).”.
[4] W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co następuje: „Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.”
[5] Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:
a) proszę wpisać:
– „Odbierzemy rzecz” lub
– „Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub ... [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.”
b) proszę wpisać:
– „Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.”
– „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.”;
– Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą: „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: ... PLN [proszę wpisać kwotę]”; lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około ... PLN [proszę wpisać kwotę].”; lub
– Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: „Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt”; oraz
c) proszę wpisać: „Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.”
[6] W przypadku umów dotyczących świadczenia usług lub dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub dostarczania energii cieplnej, proszę wpisać, co następuje: „Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania wody/gazu/energii elektrycznej/energii cieplnej [niepotrzebne skreślić] przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.”
 
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
– Ja/My(*)  niniejszym informuję/informujemy(*)  o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)  umowy dostawy następujących rzeczy(*)  umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*) /odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

Przejdź do strony głównej

Kategorie